Polityka prywatności w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

Polityka prywatności w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

Spis treści:

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.
II. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
III. Polityka plików cookies w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

 1. Administratorem jest ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Magnuszowicach 53a, 49-156 Magnuszowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568327, REGON: 362074446, NIP: 9910501643, tel.: (+48) 790 297 297, e-mail: biuro@modernhatch.eu , https://modernhatch.eu
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@modernhatch.eu lub listownie na adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
  a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
  b) wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) rejestracja obrazu nad terenem ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. oraz terenem wokół ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  d) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  e) stosowanie faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  f) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  g) używanie plików cookies do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w celu stosowania reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców (osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną) z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; zaproszenia do kontaktu; wykonania umowy z wyznaczonymi przedstawicielami kontrahenta/klienta; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; weryfikacji wiarygodności płatniczej; blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji; zapewnienia funkcjonowania serwisu https://modernhatch.eu oraz gromadzenie logów serwera https://modernhatch.eu ; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Kategorie danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą: imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwa stanowiska, nazwa, firma przedsiębiorcy, siedziba i adres, NIP, KRS, REGON, nr telefonu, adres email.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, dostawcą usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Informujemy, że korzystamy z pomocy dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii) w zakresie wsparcia funkcjonowania stron internetowych, aplikacji i usług (np. Microsoft, Google). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  a) co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 ust. 3 RODO; lub
  b) za pomocą standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, stanowiące odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO;
  c) za zgodą osoby, której dane dotyczą na jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, o którym mowa w art. 49 RODO.
 8. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez okres wynikający z przepisów prawa;
  b) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  c) wykonania uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
  d) stosowania faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  e) prowadzenia marketingu w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  f) rejestracji obrazu (monitoring) – przechowywany jest przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w poprzednim zdaniu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  g) gromadzenia logów serwera https://modernhatch.eu – przez okres do 12 miesięcy;
  h) używanie plików cookies do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji w celu stosowania reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu lub przez okres określony przez producenta plików cookies;
  i) przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach. Jednakże koniec terminu przechowywania przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
  j) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 13. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, są kontrahenci/klienci, którzy wskazali osoby do ich reprezentowania i/lub do realizacji zawartych umów i/lub publicznie dostępne strony Internecie, rejestry, branżowe spisy firm.
 14. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 17. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną dostępne są w Rozdziale II.
 18. Polityka plików cookies dostępna jest w Rozdziale III.

II. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

 1. Podstawa prawna:
  a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
  b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanym również „UODO”;
  c) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanym również „UŚUDE”.
 2. Określenia użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
  a) adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  b) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  c) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  d) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  e) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  f) usługodawca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową świadczy usługi drogą elektroniczną;
  g) usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  h) siedziba – siedziba przedsiębiorcy lub siedziba oddziału przedsiębiorcy zagranicznego wykonującego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  i) dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  j) przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  k) ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
  l) zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
  m) administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
  n) podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
  o) odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
  p) zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
  q) konto – konto założone dla usługobiorcy w serwisie internetowym w wyniku procesu rejestracji.
  r) Serwis – witryna internetowa https://modernhatch.eu .
 3. Administratorem jest ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Magnuszowicach 53a, 49-156 Magnuszowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568327, REGON: 362074446, NIP: 9910501643, tel.: (+48) 790 297 297, e-mail: biuro@modernhatch.eu , https://modernhatch.eu .
 4. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@modernhatch.eu lub listownie na adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Rozdziale I.
 6. Polityka plików cookies dostępna jest w Rozdziale III.
 7. ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  a) nazwisko i imiona usługobiorcy;
  b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  c) adres zameldowania na pobyt stały;
  d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;
  e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy;
  f) adresy elektroniczne usługobiorcy.
 8. W celu realizacji umów lub dokonanie innej czynności prawnej z usługobiorcą, ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia:
  a) nazwa lub firma miejsca pracy usługobiorcy;
  b) siedziba i adres miejsca pracy usługobiorcy;
  c) Numer Identyfikacji Podatkowej NIP miejsca pracy usługobiorcy;
  d) numer telefonu usługobiorcy;
 9. ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. wyróżnił i oznaczył (stawiając przy polu formularza znak „*” z opisem „* – pola wymagane”) te spośród danych, o których mowa w ust. 7 i 8, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 10. ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza, za zgodą usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, inne dane dotyczące usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 11. ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 7;
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
  d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 12. ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. nieodpłatnie udostępnia dane, o których mowa w ust. 7–11, organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie.

III. Polityka plików cookies w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

 1. Administratorem jest ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Magnuszowicach 53a, 49-156 Magnuszowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568327, REGON: 362074446, NIP: 9910501643, tel.: (+48) 790 297 297, e-mail: biuro@modernhatch.eu , https://modernhatch.eu
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@modernhatch.eu lub listownie na adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna w Rozdziale I.
 4. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną dostępne są w Rozdziale II.
 5. Plik cooki (tzw. ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądaną stronę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Cookies mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, określony czas przechowywania ich na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika oraz unikalny identyfikator.
 6. Strona https://modernhatch.eu używa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji w celach:
  a) funkcjonalnych,
  b) statystycznych,
  c) reklamowych
 7. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 8. Użytkownik określa warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji zawartej w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 9. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 10. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.
 11. Użytkownik strony może w każdym czasie ustawić w przeglądarce internetowej poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.
 12. Warunki przechowywania lub odczytywania plików cookie można zmienić poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej:
 • Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 rok i zastępuje poprzednią Politykę prywatności.
Scroll to Top
Przewiń do góry