RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów / kontrahentów w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów / kontrahentów
II.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w obszarze monitorowanym
III.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób biorących udział w rekrutacji
IV.
Polityka prywatności

I. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów / kontrahentów w ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k.

 1. Administratorem jest ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Magnuszowicach 53a, 49-156 Magnuszowice, tel.: (+48) 790 297 297, e-mail: biuro@modernhatch.eu , https://modernhatch.eu .
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@modernhatch.eu lub listownie na adres administratora z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:
  a) wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”;
  b) wykonanie uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) rejestracja obrazu nad terenem ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. oraz terenem wokół ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ModernHatch Sp. z o.o. Sp.k. na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
  d) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  e) stosowanie faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  f) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: przesłania lub wymiany korespondencji; zaproszenia do kontaktu; wykonania umowy z wyznaczonymi przedstawicielami kontrahenta/klienta; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej; weryfikacji wiarygodności płatniczej; blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Kategorie danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą: imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, nazwa stanowiska, nazwa, firma przedsiębiorcy, siedziba i adres, NIP, KRS, REGON, nr telefonu, adres email.
 6. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi administratorowi, takim jak: kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, dostawcą usług informatycznych, firmie hostingowej, operatorom pocztowym i kurierskim w zakresie realizacji przesyłek, bankom w zakresie realizacji płatności oraz organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Informujemy, że korzystamy z pomocy dostawców usług spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE oraz Norwegii, Liechtensteinu i Islandii) w zakresie wsparcia funkcjonowania stron internetowych, aplikacji i usług (np. Microsoft, Google). Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
  a) co do których Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 ust. 3 RODO; lub
  b) za pomocą standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, stanowiące odpowiednie zabezpieczenia w rozumieniu art. 46 RODO.
 8. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:
  a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez okres wynikający z przepisów prawa;
  b) wykonania umowy – przez okres trwania umowy oraz 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  c) wykonania uprawnień z tytułu gwarancji, rękojmi – 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji. Okres przechowywania oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą;
  d) stosowania faktur elektronicznych oraz wysłanie ich na podany adres poczty elektronicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  e) prowadzenia marketingu w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
  f) rejestracji obrazu (monitoring) – przechowywany jest przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w poprzednim zdaniu ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
  g) przesłania lub wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 3 latach. Jednakże koniec terminu przechowywania przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego;
  h) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 10. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 12. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
 13. Źródłem pochodzenia danych osobowych, gdy ma to zastosowanie, są kontrahenci/klienci, którzy wskazali osoby do ich reprezentowania i/lub do realizacji zawartych umów i/lub publicznie dostępne strony Internecie, rejestry, branżowe spisy firm.
 14. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 15. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
 16. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Scroll to Top
Przewiń do góry